Regulamin

Ostatnia modyfikacja Marzec 2022

REGULAMIN KONKURSU
„Filmcloud Academy”
(„Konkurs”)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Filmcloud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21C 31-031 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000823370, kapitał zakładowy:
  100.000,00 zł opłacony w całości, REGON: 385290034, NIP: 6762576351 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin"), dostępnym pod adresem http://academy.filmcloud.pl, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych
  do tej ustawy.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram ani serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram ani do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram lub Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub Facebook roszczenie związane
  z niniejszym Konkursem.
 5. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator (dalej może być również zwany „Sponsorem”).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Do skutecznego zgłoszenia udziału w konkursie wymagane jest dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że Regulamin rozumie i akceptuje.
 7. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram (http://instagram.com/filmcloud), na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (http://facebook.com/filmcloudlab) oraz na stronie internetowej Konkursu, tj. (http://academy.filmcloud.pl).

§2 Cel i finansowanie konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu  promowania i nagradzania młodych talentów z dziedziny tworzenia form audiowizualnych i video marketingu.
 2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu (tzn. w serwisie społecznościowym Instagram, w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej pod adresem http://academy.filmcloud.pl (dalej „Strona
  Konkursowa
  ”).

§3 Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§4 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 0:00 dnia 24.03.2022 roku do godziny 23.59 dnia 10.04.2022 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§5 Zasady rozgrywania konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:
  a. wykonać krótki [min/max 2-minutowy] film odpowiadający w sposób kreatywny na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś wygrać udział w Filmcloud Academy?”,
  b. przygotować własne CV,
  c. przygotować własne portfolio,
  d. przesłać ww. film, CV oraz portfolio poprzez wiadomość mailową na
  adres academy@filmcloud.pl,
  (wykonanie wszystkich powyższych czynności w pkt a.-d. oznacza dokonanie zgłoszenia zwanego dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). Akceptacja Regulaminu poprzez sposób wskazany w punkcie e. powyżej jest równoznaczna z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że Regulamin rozumie i akceptuje.
 2. Termin przesłania Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.
 4. W przypadku dokonania w Konkursie kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści (takich samych Zdjęć) przez dwóch lub więcej różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia
  uważa się, chwilę doręczenia wiadomości mailowej Organizatorowi.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w całym Konkursie (tzn. może dokonać Zgłoszenia Konkursowego tylko jeden raz). Drugie i każde następne Zgłoszenie Konkursowe dokonane przez danego Uczestnika wbrew zastrzeżeniu zawartemu w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowiło Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w takim przypadku jako Zgłoszenie Konkursowe będzie traktowane zgłoszenie dokonane przez ww. Uczestnika jako pierwsze (najwcześniejsze) w Czasie Trwania Konkursu.

§6 Nagrody

 1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są:
  15 x udział w trzydniowych warsztatach Filmcloud Academy z produkcji video do Internetu wraz z zakwaterowaniem w kompleksie "Dworek pod Lipą"; (Nowe Kotlice 54, 28-305 Sobków/k. Jędrzejowa), który z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku („Warsztaty”). Wyjazd obejmuje: zakwaterowanie na dwie noce wraz z wyżywieniem (śniadania, obiady i kolacje), w tym także 3 dni warsztatów (po około 8 godzin). Łączna wartość udziału w Warsztatach to ... zł brutto. Organizator zastrzega, że Nagroda Główna nie obejmuje, co oznacza, że Organizator nie pokrywa ani nie zwraca, kosztów transportu Laureata z miejsca zamieszkania do kompleksu "Dworek pod Lipą" i z powrotem (z kompleksu "Dworek pod Lipą" do miejsca zamieszkania Laureata). Warunkiem nabycia prawa do Nagrody Głównej
  jest wyrażenie przez Laureata zgody na wykorzystanie wizerunku w sposób wskazany w §7 ust. 6 poniżej. Powyższa zgoda będzie obejmować również nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Laureatowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani też scedowanie (przeniesienie) prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 3. W przypadku okoliczności związanych z obowiązywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bądź na obszarze, w którym położony jest kompleks "Dworek pod Lipą", o którym mowa w § 1 ust. 1
  powyżej, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, termin wyjazdu stanowiącego Nagrodę Główną może ulec zmianie na inny – w takim wypadku zostanie ustalony w korespondencji mailowej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody
  Głównej.
 4. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od
  przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której
  mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu.

§7 Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa, o której mowa w § 8 poniżej, wybierze 15 Laureatów. Zgłoszenia Konkursowe oceniane są pod kątem kreatywności i oryginalności. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane
  jako zwycięskie, zwany jest powyżej i dalej „Laureatem”.
 2. W dniu 11 kwietnia 2022 roku na profilu Organizatora w serwisie Instagram, Facebook oraz na Stronie Internetowej zostanie opublikowana lista Laureatów, zawierająca imię Uczestnika i pierwszą literę jego nazwiska podane w Zgłoszeniu Konkursowym przez Stronę Konkursową.
 3. W terminie 1 dnia roboczego od daty ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z ust. 2 powyżej, Organizator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym, a to celem oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 4 Regulaminu oraz także ustalenia szczegółowego planu Warsztatów i pozyskania zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na Warsztatach na cele wskazane w § 7 ust. 6 poniżej.
 4. Laureaci, w celu nabycia prawa do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia przez Organizatora zgodnie z § 6 ust. 4 powyżej zryczałtowanego podatku od Nagród, zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagród i zostaną poproszeni o przesłanie w terminie 24 godzin od otrzymania od Organizatora ww. informacji o wygranej na adres academy@filmcloud.pl wiadomości e-mail z następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz dodatkowo numer PESEL w celu rozliczenia podatku dochodowego oraz oświadczeniami wyrażającymi zgodę na wykorzystanie wizerunku na cele wskazane w § 7 ust. 6 poniżej.
 5. Brak wskazania przez Laureata w/w danych zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu spowoduje, że Laureat nie nabędzie prawa do przyznanej mu Nagrody i Organizator będzie uprawniony do przyznania ww. Nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 8 poniżej, jako dodatkowy, inny niż 15 wskazanych w ust. 1 powyżej, Laureat
  Konkursu.
 6. Wizerunek Laureata utrwalony podczas Warsztatów będzie, zgodnie z udzielonymi w sposób wskazany w ust. 4 powyżej zgodami, wykorzystany przez Organizatora w celu podsumowania wyników Konkursu oraz na cele promocji działań Organizatora promujących młode talenty bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wizerunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać opublikowany na profilu Organizatora w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube (w tym poprzez płatną promocję treści w mediach społecznościowych), a także na stronie internetowej https://filmcloud.pl. Laureat przyjmuje także do wiadomości, że partnerzy
  Organizatora tj. właściciele marki Canon, NVIDIA, SwitchIT, Wheel with it., WeaponRental mogą udostępniać wizerunek Laureata opublikowany przez Filmcloud w serwisie Facebook, Instagram oraz YouTube na zasadach tych portali społecznościowych.

§8 Komisja konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora (Karol Filek, Krzysztof Filek, Kuba Grad).
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Komisja konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i estetyką Zgłoszeń Konkursowych.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanego w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego utworu audiowizualnego.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw
  ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy, powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - na cele realizacji Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, tj. Filmcloud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21C 31-031
  Kraków.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia, opublikowanie informacji o Laureatach oraz archiwizacja
  dokumentów. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji. W przypadku udzielenia przez Laureatów Konkursu zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów lub zgody na wykorzystanie danych osobowych zawartych w przesłanym w Zgłoszeniu Konkursowym CV oraz portfolio na cele przyszłych rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Laureata.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie oraz zrealizować prawa do Nagrody. W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od Nagród przekazanych Laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej w § 6 ust. 4 powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 8. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym
  profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom na podstawie stosownych przepisów prawa.
 10. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [academy@filmcloud.pl] lub wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

§11 Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: [academy@filmcloud.pl].
 3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez
  Organizatora.
 4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni po jego zakończeniu (tj. do dnia 18 kwietnia 2022 roku).
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego
  § 11 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie,
  reklamację etc.

§12 Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2022 roku.